phần mềm R

Phần mềm R là một ngôn ngữ lập trình và môi trường phần mềm dành cho tính toán và đồ họa thống kê. Tải miễn phí phần mềm R và R-studio mang đầy đủ những tính năng mà các phần mềm thương mại khác có như SPSS, AMOS, STATA