Đánh giá cảm quan

Đánh giá cảm quan là một trong những môn học quan trọng trong ngành công nghệ thực phẩm. Đánh giá cảm quan trở thành một phần quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm và tiêu dùng